ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายญานณรงค์ หนุเจริญกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางมิ่งมนัส สุภากร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวมลทิรา เพชรรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ปี 2559) กิจกรรมวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผนธุรกิจ โดยมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนรายบุคคล (IFPP) แก่เกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 4 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นางราตรี วุฒิจันทร์ เกษตรอำเภอเคียนซา นายญานณรงค์ หนุเจริญกุล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวมลทิรา เพชรรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูป แปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ปี 2560) กิจกรรมวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผนธุรกิจ โดยมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนรายบุคคล (IFPP) จำนวน 30 ราย แก่เกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน                    ณ ศาลาหมู่ 10 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางราตรี วุฒิจันทร์ เกษตรอำเภอเคียนซา ร่วมประชุมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเจ้าของสวนสงเคราะห์บ้านเสด็จ เพื่อประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมจำนวน 13 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ 2 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบรมสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

บรมสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลเขาตอก หมู่ที่ 4 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ การอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ปี 2560)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางราตรี วุฒิจันทร์ เกษตรอำเภอเคียนซา และ นางสาวมลทิรา เพชรรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ปี 2560) กิจกรรมวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผนธุรกิจ โดยมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนรายบุคคล (IFPP) จำนวน 40 ราย แก่เกษตรกรแปลงใหญ่ยางพารา ณ ห้องประชุมสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร หมู่ 2 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in Uncategorized | Leave a comment

สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซาร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจเกษตรสำรวจการผลิตปาล์มน้ำมัน

วันที่  24  พฤศจิกายน  2560  สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซาร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจเกษตรสำรวจการผลิตปาล์มน้ำมัน    หมู่ที่  16  ตำบลบ้านเสด็จ  อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ศพก.อำเภอเคียนซาร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่7 เก็บข้อมูลผลผลิตปาล์มนำ้มันของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม

ศพก.อำเภอเคียนซาร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่7 เก็บข้อมูลผลผลิตปาล์มนำ้มันของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม    หมู่ที่  4  ตำบลเขาตอก  อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in Uncategorized | Leave a comment

กำลังปรับปรุง

Posted in Uncategorized | Leave a comment